REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ madobo
W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.madobo.pl

§ 1. Definicje

Terminy pisane w Regulaminie z wielkiej litery, niezależnie od formy gramatycznej, w której zostaną użyte, będą miały następujące znaczenie (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 RODO, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, dotyczące Klientów będących osobami fizycznymi, jak również innych do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów.
 2. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę w ramach Serwisu.
 4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania Danych Osobowych.
 7. Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektronicznych przez madobo w ramach Serwisu Internetowego wraz z wszystkimi Załącznikami.
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 9. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez madobo dostępny pod następującym adresem: 30-215 Kraków, ul.Borowego 12c/7, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a po jego przyjęciu przez madobo zawrzeć Umowę z madobo.
 10. Treści Cyfrowe – treści (content) w postaci plików elektronicznych, prezentowane przez madobo w ramach Serwisu, które mogą obejmować: wzory dziewiarskie, szkolenia i tym podobne, dostarczane Klientowi przez www. madobo w ramach świadczonej Usługi, poprzez ich udostępnienie w formacie określonym w zakładce strony www Serwisu, na której dane treści cyfrowe są prezentowane, w szczególności jako e-book, audiobook, videobook, podcast, MP3 itp.
 11. Watermark– Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM). Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika.
 12. Umowa – umowa o świadczenia Usług zawarta pomiędzy madobo jako świadczącą Usługę / Usługi oraz Klientem jako nabywającym Usługę / Usługi, będąca jednocześnie w przypadku Konsumentów umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez madobo na rzecz Klienta na podstawie Umowy, polegająca na dostarczeniu Klientowi zamówionych przez niego Treści Cyfrowych, według zasad określonych w Regulaminie.
 14. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, obowiązująca do dnia 24 maja 2018 roku, po którym to dniu zastosowanie w zakresie ochrony Danych Osobowych znajduje RODO.
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.
 16. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zamiaru nabycia określonej Usługi / Produktów, złożone przez Klienta,a w szczególności  sprzedaż włóczki, produktów dziewiarskich, wzorów dziewiarskich, szkoleń, za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, takich jak poprzez stronę www Serwisu, określające jednoznacznie co najmniej następujące dane rodzaj i liczbę Usług / Produktów, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem nabywającym Usługę a madobo jako świadczącą Usługę.

 

§ 2. Warunki ogólne
 1. Wszelkie transakcje dokonywane w ramach Serwisu przez Klientów (w tym przez Konsumentów) podlegają zasadom określonym w Regulaminie. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
 2. Treść strony www Serwisu, wszystkie opisy treści Cyfrowych i Usług oraz inne informacje udostępnione przez madobo są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie ceny podawane przez madobo w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami wyrażonymi jako kwoty brutto (zawierające podatek od towarów i usług tj. VAT).
 4. madobo zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronie internetowej Serwisu, wprowadzania nowych Usług w ramach Serwisu i modyfikowania treści strony internetowej Serwisu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Usług prezentowanych w ramach Serwisu, nawet jeśli Usługi prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez madobo do realizacji.
 5. Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie (a) urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego) umożliwiającego dostęp do Internetu oraz strony internetowej Serwisu, (b) dostępu do Internetu (c) przeglądarki internetowej dowolnego typu zainstalowanej na tym urządzeniu oraz (iv) konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. madobo zastrzega, że wszelkie Treści Cyfrowe prezentowane na stronie www Serwisu mają charakter ogólny, nie stanowią rozwiązania dla konkretnego stanu faktycznego, zaś ich bezpośrednie zastosowanie w indywidualnej sprawie może wymagać dodatkowej indywidualnej konsultacji. W celu uzyskania takiej indywidualnej konsultacji (która nie jest objęta ceną danej Usługi) lub w razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien się kontaktować drogą elektroniczną na adres: kontakt@madobo.pl

 

§ 3. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

1.Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez stronę www Serwisu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2.W celu przyjęcia przez madobo zamówienia do realizacji, poza wskazaniem zamawianej Usługi, należy:

a) podać następujące dane:

b) zaakceptować Regulamin – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 1);

c) wskazać, że Klient zawiera Umowę jako Konsument, tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 2);

albo

wskazać, że Klient zawiera Umowę nie jako Konsument, tj. w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – poprzez niezaznaczenie (pozostawienie odznaczonego) odpowiedniego checkboxu (nr 2);

d) w przypadku Konsumenta wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy – poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odpowiedniego checkboxu (nr 3) – w takim wypadku zamawiane Usługi  zostaną dostarczane Konsumentowi przez madobo w ramach Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym NUMER RACHUNKU BANKOWEGO;

albo nie wyrazić zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy – poprzez niezaznaczenie (pozostawienie odznaczonego) odpowiedniego checkboxu (nr 3) – w takim wypadku zamawiane Usługi zostaną dostarczane Konsumentowi przez madobo  w ramach Usługi po upływie 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania płatności na rachunku bankowym NUMER RACHUNKU BANKOWEGO;

e) dokonać zapłaty wskazanej na stronie www Serwisu ceny brutto zamawianej Usługi.

3. Podanie przez Klienta danych wskazanych w postanowieniu ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu, akceptacja Regulaminu, jak również wskazanie, czy Klient zawiera Umowę jako Konsument lub nie jako Konsument, są dobrowolne, aczkolwiek są niezbędne w celu należytej realizacji przez  madobo Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem madobo zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania którejś z powyższych danych lub w przypadku braku akceptacji Regulaminu lub braku, czy Klient zawiera Umowę jako Konsument lub nie jako Konsument.

O zasadach przetwarzania przez madobo Danych Osobowych podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 7 Regulaminu, jak również Polityka Prywatności.

Wyrażenie przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy, jest również dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, jeżeli Konsument chce otrzymać Treści Cyfrowe zamawiane w ramach Usługi wcześniej, niż upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty akceptacji Zamówienia przez madobo

4.Płatności powinny być realizowane przez Klienta poprzez wykonanie przelewu na następujący rachunek bankowy NUMER RACHUNKU BANKOWEGO Datą płatności jest dzień jej zaksięgowania na rachunku bankowym NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

5.W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy  – po zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym – potwierdza Zamówienie poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail podsumowania Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim, w szczególności cenie zamówionej Usługi, zaś w przypadku Konsumentów również informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od Umowy oraz treścią Regulaminu (o ile Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy .

6.Wraz z datą przyjęcia przez madobo Zamówienia do realizacji (zgodnie z postanowieniem ust. 6 niniejszego paragrafu) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako nabywającym Usługę a madobo jako świadczącym Usługę.

7.madobo dostarcza Klientowi zamówione Usługi na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia, które są zapisane w formacie określonym na stronie www Serwisu, w zakładce opisującej daną Usługę, nie później niż w terminie:

a) 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym madobo w przypadku Zamówienia składanego przez Klientów niebędących Konsumentami, jak również w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumentów, którzy wyrazili zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy;

b) po upływie 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania płatności na rachunku bankowym madobo  – w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumentów, którzy nie wyrazili zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi (tj. dostarczenie zamawianych Treści Cyfrowych) przed upływem 14-dniowego (czternastodniowego) terminu do odstąpienia od Umowy.

8.Każdą Treść Cyfrową dostarczoną Klientowi w ramach Umowy można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy obejmujący Treść Cyfrową został pobrany.

9.Przed zakupem e-book’a Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. madobo nie gwarantuje, że zakupiony e-book uruchomi się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

 

§ 4. Konsumenckie prawo do odstąpienia od Umowy
 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie przepisu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy (jako umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Konsument ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do momentu realizacji Usługi przez madobo (tj. do momentu pobrania pliku w odpowiednim formacie obejmującego zamówioną Treść Cyfrową). W takim przypadku madobo  zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność z tytułu nabycia Usługi – zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego uprzednio została dokonana płatność na rzecz madobo
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych – jako że nie są one zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez madobo o utracie prawa odstąpienia od Umowy (zgodnie z przepisem art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).
 4. W przypadku braku wyraźnej zgody Konsumenta na to, aby spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści Cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu akceptacji Zamówienia przez madobo, a do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź w innej formie zgodnej z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu można także przesłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@madobo.pl.
 6. madobo niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest ona uważana za niezawartą.
 8. madobo niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. madobo dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsumentowi, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 5. Reklamacje
 1. madobo ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady produktów na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). madobo jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Konsumentowi Treści Cyfrowe bez wad. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Treści Cyfrowe mają wadę, a mianowicie gdy zamówione Treści Cyfrowe, tj. plik, w którym zostały dostarczone, okaże się uszkodzony i nie możliwy do odtworzenia.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@madobo.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:

 

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane, madobo zwróci się do Konsumenta, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 1. Jeżeli dostarczone Treści Cyfrowe mają wadę, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że madobo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Treści Cyfrowe wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Konsument może również żądać wymiany Treści Cyfrowych na wolne od wad albo usunięcia wady.
 2. madobo ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w podanym wyżej terminie, żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez madobo będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 3. Wyłącza się odpowiedzialność madobo z tytułu rękojmi za wady w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.

 

§ 6. Ochrona prawnoautorska

Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie Treści Cyfrowe dostarczane mu przez madobo w ramach świadczenia Usługi / Usług, jak również ich poszczególne elementy, mają charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej powyższą ustawą.

 1. W ramach zawarcia Umowy Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek Treści Cyfrowych dostarczanych mu przez madobo w ramach świadczenia Usługi / Usług, jak również ich poszczególnych elementów, upoważniony jest jedynie do wykorzystania tych treści zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie na własne potrzeby. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości dostarczanych Treści Cyfrowych, jak i ich poszczególnych części:
 1. Zakupiona Treść Cyfrowa nie może być w częściach lub całości przedmiotem dalszej sprzedaży czy dystrybucji.
 2. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby dostarczane mu treści cyfrowe, jak i ich poszczególnych części, nie zostały ujawniona osobom niepowołanym.

 

§ 7. Przetwarzanie Danych Osobowych przez madobo
 1. Klient, podając swoje Dane Osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będą one przetwarzane przez madobo wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 2. Osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, madobo swoje Dane Osobowe, przyjmują do wiadomości, że będą one przetwarzane przez madobo wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia oraz zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 3. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych madobo przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest madobo.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez madobo przez okres realizacji Zamówienia, jak również przez okres 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 5. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być zaufane osoby trzecie, które świadczą na rzecz madobo usługi informatyczne (w tym hostigodawcy, administratorzy informatyczni, operatory serwera pocztowego) i księgowe, jak również bankom – w przypadku konieczności dokonania zwrotu płatności na rzecz Klienta.
 6. madobo jest zobowiązany do ochrony Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów RODO.
 7. Klientom oraz osobom składającym oświadczenia woli lub dokonującym czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, które podały madobo swoje Dane Osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły odnośnie powyższych uprawnień są zawarte w Polityce Prywatności.
 8. Podanie Danych Osobowych przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez madobo zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem madobo zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku podania wymaganych Danych Osobowych.
 9. Szczegóły związane z przetwarzaniem Danych Osobowych przez madobo  znajdują się w Polityce Prywatności, znajdującej się pod następującym adresem: ADRES URL POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem, madobo deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Serwisu pod następującym adresem: ADRES URL STRONY Z REGULAMINEM W trakcie realizacji Zamówienia Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje madobo o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 3. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Serwisu należy kierować drogą elektroniczną poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres e-mail: kontakt@madobo.pl . Usługodawca zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Kwestie sporne pomiędzy madobo a Konsumentem, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Kancelarii, w szczególności poprzez zwrócenie się:
 6. a)    do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Kancelarii w sprawie ochrony praw i interesów Konsumenta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
 7. b)   do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Kancelarią (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej).
 8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a madobo mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 9. Sprzedający informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy madobo a Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Regulamin obowiązuje od dnia  DATA WEJŚCIA W ŻYCIE REGULAMINU roku.